Stressmestring

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Undervisningsmålet er at deltakerne forstår grunnleggende kroppslige mekanismer knyttet til stress, kjenner ulike kilder til stress og beskyttende faktorer, gjenkjenner vanlige stress- og krisereaksjoner, og hvordan personell aktivt kan forebygge stressreaksjoner. Kurset vil gi råd og veiledning i hvordan man kan hjelpe seg selv og andre i tilfeller hvor negative symptomer på stress hemmer daglig funksjon og arbeidsutførelse. I tillegg vil kurset gi en innføring i arbeid knyttet til bearbeiding av stress og krisereaksjoner etter kritiske hendelser. Opplæringen gis gjennom presentasjon av teori, praktiske øvelser, erfaringsoverføring, diskusjon og refleksjon.

Stressmestringsteori

  • Ulike typer stress og hvordan disse påvirker individet.
  • Vanlige kroppslige stressreaksjoner: Før, under og etter hendelser.
  • Symptomer på stress- og krise-reaksjoner hos seg selv og andre.
  • Kilder til stress v/arbeid i risiko-utsatte områder: Fysisk miljø, organisatoriske- , sosiale- , biologiske- , psykologiske-  og personlige forhold
  • Prinsipper for psykologisk første-hjelp og håndtering av stress-reaksjoner hos seg selv og andre.

 

Kurset passer for:

  • Alle

 

Kurset vil gi deltakerne:

  • Hvordan forstå forskjellen på akutt og kummulativt stress og prinsipper for forebygging
  • Hvordan kjenne tegn på utbrenthet
  • Hvordan kjenne prinsippene for psykologisk førstehjelp i akutte situasjoner
  • Hvordan kjenne ulike strategier for mestring av stress ved både daglige og akutte hendelser og kunne skille på stressreaksjoner som må håndteres aktivt av seg selv og andre