Lederutvikling

Lederrollen er svært kompleks, og vi i Sense vet at det oftest er langt mellom teori og praksis. Det er derfor viktig at enhver lederrolle tilpasses aktuelle personer, til oppdraget, og til omgivelsene man arbeider i. For å få til dette, må man bevisstgjøres særtrekk ved hver av disse tre faktorene. Sense sine psykologer og konsulenter har lang erfaring med denne type arbeid.

I vårt lederutviklingsarbeid vil vi tilrettelegge for at deltakerne øker sin forståelse for ledelse og utøvelse av lederrollen. Vi vil hjelpe ledere til å avdekke og håndtere kortsiktige og langsiktige utfordringer og dilemma som følger lederrollen. Vi vil bidra til at ledere utvikler sin sosial-psykologiske kunnskap og forståelse, fordi dette øker ens forutsetning for å forstå seg selv og andre. Vi vil hjelpe våre deltakere til å forstå kommunikasjonsmønstre, til å trene på samtalemetodikk, og til å gi og ta imot tilbakemeldinger. Dette er nødvendig for å kunne å støtte, utfordre, motivere og inspirere seg selv og ens medarbeidere på måter som fremmer trivsel og arbeidsinnsats.

Tillit og aksept er grunnleggende byggesteiner i ledelse. Tillit og aksept er avgjørende for åpenhet, kreativitet, teamfølelse og utvikling. Opprettholdelse av tillit og aksept forutsetter at ledere håndterer uenighet og konflikter på verdig vis. Denne type arbeid krever at ledere trener på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av de vanskelige, men nødvendige samtalene på måter som fører til forsoning og utvikling.

Ytterligere et viktig mål i vårt lederutviklingsarbeid er å skape trygghet i rollen som erfarings- og kunnskapsdeler, og videre – å styrke lederens modenhet, opplevelse av selvtillit, og mestringstro. Slik kan vi forsterke lederens tro på egne evner og forutsetninger for å påta seg økt ansvar, og enda mer utfordrende roller og posisjoner i organisasjonen.

Lederutvikling kan handle om å gi ledere nødvendige praktiske verktøy med det formål å øke bevisstheten rundt, tilføre kunnskap om, og gi målrettet utvikling av konkrete ferdigheter som er viktige i ulike lederroller.

Sense tilbyr blant annet lederutviklingsprogrammet Lead Forward – les mer om det HER

Sense bidrar til å øke lederens:

 • Kunnskaper og ferdigheter til å opptre i lederrollen og bygge tillit
 • Evne til å gi retning og sette mål
 • Evne til å utvikle relasjoner
 • Evne til å kunne utøve endringsledelse

Sense kan hjelpe deg og din organisasjon med:

Lederutvikling:
Individuell konsultasjon, workshops, kurs og foredrag:

 • Lead Forward
 • Team Pro
 • Relasjonsledelse
 • Prestasjonsledelse
 • Byggesteiner i ledelse
 • Lederens verktøykasse
 • Team og teamutvikling
 • Motivasjon og arbeidsglede
 • Vanskelige, nødvendige samtaler
 • Individuell coaching/veiledning/mentoring

Ledergruppeutvikling:

 • Grunnleggende forutsetninger for effektive ledergrupper: for organisasjon, for ledergruppen, for ledergruppemedlemmer
 • Effektiv møtevirksomhet
 • Observasjon og tilbakemelding

Endring- og omstillingsledelse:

 • Suksesskriterier og utfordringer ved endring og omstilling
 • Å sette tydelige mål
 • Å skape mening i en usikker hverdag
 • Kommunikasjon og effektiv lytting
 • Stressmestring – å håndtere det uvisse
 • Innovative tanker og handlinger satt i system

“The best teams are made up of a bunch of nobodies
who love everybody & serve anybody
and don´t care about becoming a somebody”
Phil Dooley