Konflikthåndtering

1 av 4 sykemeldt grunnet konflikt på jobben

Uansett om du jobber i en bedrift, er en del av et team eller har relasjoner i privatlivet, vil du uunngåelig møte på konflikter. Uenigheter og relasjonelle problemer er en helt naturlig del av livet. Konflikthåndtering er derfor en svært viktig ferdighet, ikke bare av medmenneskelige hensyn til de involverte, men også av økonomiske årsaker.

Kjenner du deg igjen i at:

  • konflikter stjeler tid og energi blant ledere og ansatte i bedriften?
  • bedriften du jobber i sliter med høyt sykefravær?
  • resultatet fra medarbeidermiljøundersøkelser ikke er som det burde?
  • stemningen i bedriften har negativ påvirkning på prestasjoner og resultater i hverdagen?
  • utfordringer i arbeidsmiljøet tar tid og krever for mye fokus i hverdagen?


*I følge beregninger fra undersøkelser utført av FAFO og SSB er konflikter i arbeidslivet årsak til hele 25% av det totale sykefraværet, og koster norske bedrifter 45 milliarder kr årlig.

Ta kontakt for en uforpliktende prat:

post@sense-pkt.no
954 94 999

Jøri Horverak er fagansvarlig psykolog i Sense. Hun har doktorgrad i organisasjonspsykologi, og har arbeidet med konflikt- og varslingssaker i en årrekke.

 

Konsekvenser av konflikter i arbeidslivet:

 • Tapt produktivitet fordi negative følelser knyttet til personer eller situasjoner stjeler energi, motivasjon, og ikke minst evne og vilje til å investere i arbeidsoppgaver og/eller i arbeidsmiljøet
 • Økt sykefravær fordi vedvarende konflikter som oftest utløser følelser og reaksjoner som uro og stress, tap av selvfølelse, tap av tro og håp, tap av tillit og trygghet, tap av relasjoner
 • Dårlig arbeidsmiljø fordi uavklarte, ikke-håndterte eller vedvarende dårlig stemning og/eller konflikter i arbeidsmiljøet smitter over på dem rundt. Dette gir signaler om manglende ledelse, at folkene her kan gjøre som de vil, at dette ikke er en trygg plass, eller gøy plass å være. Slike opplevelser har negativ innvirkning på ansattes arbeidslyst, tilfredshet og lojalitet til arbeidsplassen.
 • Høyere personalomskiftning fordi ansatte i dag i stadig sterkere grad stiller krav til sin arbeidsgiver om at de skal ha det godt på jobb. Høy turnover medfører betydelige belastninger og kostnader for arbeidsgivere.
 • Dårlig omdømme fordi mennesker snakker sammen, og negativ omtale sprer seg. Et dårlig rykte kan medføre færre søkere, lavere kundetilfredshet, lavere salg, og tapte muligheter.

Konflikter må løses, ikke bare håndteres!

Arbeids- og organisasjonspsykologene i Sense har i en årrekke bistått med konflikthåndtering og konfliktløsningsarbeid fra private og offentlige virksomheter.

Ved hjelp av vår psykologfaglige forståelse, kunnskap og ferdigheter arbeider vi for at alle involverte skal oppleve seg lyttet til og få anerkjennelse – både for sitt eget og andre involverte sine perspektiv. Vi er opptatt av å normalisere og avdramatisere gnisninger mellom medarbeidere. Vi arbeider for å flytte oppmerksomheten bort fra klander og skyld, og over til et tydelig, fremadrettet, smidig og effektivt samarbeidsforhold.

Vi jobber for å skape et samtaleklima som innbyr til trygghet, åpenhet og ærlighet. Vi hjelper både ledere og medarbeidere til å gjennomføre gode og trygge samtaler, hvor man skiller tydelig mellom sak og person, og hvor man ansvarliggjør partene for ens valg og handlinger. Sammen skal vi skape håp og tro på at en løsning er mulig, og at ansatte ønsker og evner å legge ned den innsats som trengs, til tross for erfaringen med opprivende konfliktfylte forhold.

Denne tilnærmingen og holdningen er avgjørende for å løse konflikter – ikke bare håndtere dem.

Gevinsten av å håndtere uenighet og konflikter på en god måte er mange!

Hvordan løse en konflikt på arbeidsplassen?

Her er noen gode tips for konflikthåndtering:

 1. Bedre kommunikasjon: Gjennom å håndtere konflikter på en hensiktsmessig og rettferdig måte, øker du forutsetningene for at medarbeidere tør å være åpne, ærlige og tydelige. Dermed baner du vei for du trygg dialog og et godt samspill både med og imellom medarbeiderne.
 2. Mer forståelse: Når du håndterer konflikter, vil du lære mer om de andre partenes behov, ønsker og synspunkter. Dette kan føre til økt forståelse og aksept av andres perspektiver. Uenigheter og gnisninger vil oftest gi verdifulle påminnelser om hvor man bør tydeliggjøre grenser eller etablere klarere spilleregler for atferd og fremferd på jobb.
 3. Bygg trygghet og tillit: Når du effektivt håndterer konflikter, viser du at du er i stand til å løse problemer på en rettferdig og ansvarlig måte. Dette kan bidra til å bygge trygghet og tillit, ikke bare mellom de involverte parter, men også for øvrige ansatte i arbeidsmiljøet.
 4. Effektiv beslutninger: Ved å håndtere konflikter, lærer du å samarbeide med andre, også når samtalene farges av sterke meninger og følelser. Slike situasjoner gjør det ekstra viktig å finne tydelige, enkle og gode løsninger som tilfredsstiller både partenes og arbeidsgivers behov. Trening i konflikthåndtering har derfor sterk overføringsverdi til generell beslutningstaking og problemløsning.
 5. Reduser stress: Konflikter kan være stressende og belastende, men ved å håndtere dem på en rask, trygg og hensiktsmessig måte, kan du redusere stressnivået betydelig, samt unngå at konflikten eskalerer.

Les mer om:

Mer tillit kan åpne for uutnyttet potensial i en organisasjon

Arbeidsmiljø – hva er det egentlig?

Håndtering av konflikter på arbeidsplassen: 7 effektive tips for bedre samarbeid

Organisasjonspsykologens rolle i konflikthåndtering på arbeidsplassen

Psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering

Arbeidsmiljø, konflikthåndtering og effektivt teamarbeid

Har du spørsmål om arbeidsmiljø og konflikthåndtering?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!