Håndtering av konflikter på arbeidsplassen: 7 effektive tips for bedre samarbeid

26. april 2023 AV Sense PKT

Konflikter på arbeidsplassen er en uunngåelig del av arbeidslivets virkelighet. Uavhengig av hvor godt et team fungerer sammen, vil det alltid være situasjoner der forskjellige synspunkter og personligheter kolliderer. Men en konstruktiv tilnærming til konfliktløsning kan faktisk styrke teamets samarbeid og produktivitet. Konflikthåndtering er derfor en svært viktig ferdighet, ikke bare av medmenneskelige hensyn til de involverte, men også av økonomiske årsaker.

Hvorfor oppstår konflikter på arbeidsplassen?

Konflikter på arbeidsplassen er ofte sammensatt, og kan oppstå av flere årsaker. For eksempel:

 • Uklare forventninger til roller og ansvar
 • Konkurranse om ressurser som tid, penger, anerkjennelse eller lignende
 • Menneskelige ulikheter for eksempel ulike personligheter, ulike stiler, preferanser, interesser mm.
 • Mangel på kommunikasjon, utydelig eller dårlig kommunikasjon

 

Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen?

Det finnes ikke en enkel oppskrift for å løse konflikter i arbeidslivet. Men hva kan hjelpe, og hva bør man tenke på for å skape et robust arbeidsmiljø, og for å håndtere konflikter når de oppstår på arbeidsplassen?

Her er syv enkle, men effektive tips:

 

 1. Identifiser kilden til konflikten

Før du kan løse en konflikt, er det viktig å forstå hva som forårsaker den. Det kan være alt fra misforståelser, kommunikasjonssvikt og anstrengte relasjoner, til uenigheter om mål og roller. Ta uenighetene og konflikten på alvor, ta tak i det med det samme det oppstår, og sett av tilstrekkelig tid til konfliktløsningsprosessen.

 1. Åpen og ærlig dialog er nøkkelen

Åpen og ærlig dialog er avgjørende for å løse konflikter. Oppfordre de involverte parter til å uttrykke sine synspunkter og bekymringer. Lytt nøye, prøv å forstå saken fra deres perspektiv, og gi dem rom og ro til å snakke ut. Ikke lov noe du ikke kan holde. Slik skaper man opplevelsen av å bli sett, hørt og forstått, som igjen bidrar til tillit til hverandre og til håndteringen av konflikten.

 1. Finn felles grunnlag

Spør partene om hva de trenger fra den andre part for å løse saken, og for å kunne legge den bak seg. Søk etter innspill til spilleregler på områder hvor samarbeid er vanskelig, og identifiser områder hvor partene er enige og kan samarbeide. Ved å finne løsninger som alle kan akseptere, reduserer man kilder til spenninger i samarbeidet fremover.

 1. Involver en nøytral tredjepart

I tilfeller hvor du føler at du eller saken står bom fast, eller hvor roller, kjennskap og/eller vennskap utfordrer nøytraliteten, kan det være nødvendig å involvere en leder, en HR-representant eller en ekstern konsulent som kan fungere som en nøytral tredjepart og bidra til å lette dialogen.

 1. Tegn opp klare retningslinjer

Sikre at dem som skal håndtere konflikten har klare retningslinjer for konfliktløsning, både for håndtering av selve saken og saksgangen, og for hvilke forventninger man kan ha til hver av partene. Det er også lurt å definere tydelige ord på hva som anses som ønsket og uønsket atferd, og hvorfor. Partene bør også informeres om hvem som eventuelt kan bistå partene underveis (eksempelvis verneombud, BHT, eller andre).

 1. Lær av konflikten

Hver gang vi støter på en konflikt, blir vi tvunget til å reflektere og forstå, tenke nytt, ta stilling til noe, og ikke minst tenke løsninger. Konflikter er derfor viktige kilder til læring på mange ulike nivå. Derfor bør bedrifter aktivt bruke konflikter til å utvikle seg selv og sine ansatte. Bruk god tid på evaluering årsaken til konflikten, til håndteringen, og ikke minst, hvordan lignende situasjoner kan unngås i fremtiden.

 1. Oppmuntre til kontinuerlig forbedring

Arbeidet med å håndtere konflikter bør ikke begrenses til en enkelt hendelse. Gjør uoverensstemmelser og konflikter til en naturlig del av samarbeid mellom mennesker på jobb. Oppfordre til en kultur hvor man inviterer til å snakke fritt og åpent om utfordringer, feil og mangler. Det er først når «fisken ligger på disken» at man finner de beste løsningene for samarbeidsklimaet, for smidige arbeidsprosesser og for produktet man skal levere.

Konflikthåndtering

Konflikter på arbeidsplassen kan være utfordrende, men de trenger ikke å være ødeleggende. Husk at effektiv konfliktløsning krever tålmodighet, forståelse og en vilje til å samarbeide for å oppnå positive resultater.
Hvis du har ytterligere spørsmål eller ønsker mer informasjon om dette emnet, eller står du selv i en konflikt du ønsker hjelp til å håndtere, ikke nøl med å kontakte oss!