Organisasjonspsykologens rolle i konflikthåndtering på arbeidsplassen

27. april 2023 AV Sense PKT

Konflikter anses av flere forskere som den primære kilde til stress på arbeidsplassen. Det er med andre ord svært vanlig at det oppstår uenigheter knyttet til arbeidsrelaterte tema så vel som relasjonelle aspekt ved jobben. Mange arbeidsplasser mangler imidlertid gode strategier og prosedyrer som bidrar til å forebygge og håndtere konflikter på en hensiktsmessig måte.

Hva kan en organisasjonspsykolog bidra med når det gjelder konflikthåndtering på arbeidsplassen?

1. Kunnskapsformidling

Man kan si at konfliktforståelse er en forutsetning for god konflikthåndtering. Nærmere bestemt, kunnskap om konfliktens natur og prosesser kan bidra til at man identifiserer konflikter før de eskalerer, øker i intensitet og utvikler et destruktivt innhold. Det kan også skape et bedre arbeidsmiljø fordi arbeidstakerne kjenner til konfliktens mekanismer og hvilke tiltak som er hensiktsmessige når det oppstår uenigheter.

2. Kartlegge klima for konflikthåndtering

Gitt at uenigheter og konflikter er så hyppig forekommende i arbeidslivet er det viktig at arbeidstakerne vet at de vil bli ivaretatt hvis de havner i en konflikt. Vet de hva de kan gjøre og hvem de kan kontakte hvis dette skulle skje? Og videre, hvordan opplever de ansatte arbeidsplassen når det kommer til faktorer som rettferdig behandling, trygghet og gjensidig respekt i arbeidshverdagen? En arbeidsmiljøkartlegging hvor arbeidsplassen som helhet undersøkes kan gi noen svar her.

3. Legge til rette for en konflikthåndteringsprosess kjennetegnet av ryddig saksgang, gjensidig respekt og god kommunikasjon

I noen tilfeller er konflikten så fastlåst og ødeleggende at det kan være fornuftig å søke ekstern bistand, også med hensyn til spørsmål om habilitet. Som konsulent vil en da undersøke hva som har skjedd i den aktuelle konflikten og deretter komme med anbefalinger om hvordan arbeidsgiver kan håndtere denne i tråd med arbeidsmiljølovens krav knyttet til psykiske belastninger på arbeidsplassen. I mindre alvorlige konflikter kan megling være aktuelt.

4. Tilby profesjonell hjelp til ofre i saker som omhandler destruktive konflikter som mobbing, trakassering og utilbørlig atferd

Destruktive konflikter, som mobbing, er assosiert med alvorlige mentale og psykosomatiske helseplager, i tillegg til sykefravær. Det er derfor viktig at de som rammes får tilbud om profesjonell hjelp når slike konflikter identifiseres, enten som en forebyggende intervensjon eller i form av behandling.

Målet er ikke nødvendigvis en konfliktfri arbeidsplass. Uenigheter på jobben er også kilde til konstruktive debatter og utvikling. Dette krever imidlertid av en arbeidsplass hvor arbeidstakerne kjenner seg trygge, likeverdige og rettferdig behandlet og hvor det finnes gode konflikthåndteringsprosedyrer som er kjent for de ansatte.

Har du spørsmål om arbeidsmiljø og konflikthåndtering på arbeidsplassen? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

post@sense-pkt.no

(+47) 954 94 999

Les mer om:

Arbeidsmiljø, konflikthåndtering og effektivt teamarbeid

5 råd til ledere som vil redusere sykefraværet

Relasjoner som forutsetning for prestasjoner

Psykosoialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering

Mobbing på arbeidsplassen