Håndtering av vold og trusler

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Å utsettes for trusler på arbeidsplassen blir mer og mer hverdagskost for ansatte innen spesifikke yrker og bransjer. Vi leser om aggressive personer i skole- og helsesektoren, på offentlige kontorer, i hotell- og restaurantbransjen, i transportnæringen, og i arbeidslivet generelt. I tillegg er det en endring i kriminalitetstrender hvor det i dag er en lavere terskel for trusler og vold i samfunnet. Fagutdannelser gir i liten grad opplæring og praktisk trening i å håndtere ubehagelige, vanskelige, truende og/eller utagerende personer.

Dette kurset inneholder teori, erfaringsdeling og refleksjon, i kombinasjon med praktisk trening i håndtering av ulike typer vold og trusler. Kurset vil gi deg konkrete verktøy til nytte for enkeltpersoner og/eller grupper ansatte som utsettes for truende personer.

Dette kurset er unikt fordi det kombinerer politifaglig og psykologisk spisskompetanse. Den politifaglige delen fokuserer på aktuelle forebyggende og konkrete tiltak med handlemåter når situasjonen oppstår. Eksempler på, og håndtering av hendelser, skal gi bevissthet og forståelse for denne type situasjoner samt bidra til økt evne til å håndtere situasjonen. Den psykologfaglige delen fokuserer på trygghetsskapende tiltak, på stressmestring, og på håndtering av stressreaksjoner både under og etter truende hendelser på arbeidsplassen.

Alle våre intervensjoner og verktøy har som formål å styrke både den enkelte ansattes og avdelingens trygghetsfølelse og psykologiske robusthet, samt evne til å sammen håndtere truende personer.

 

Kurset passer for:

Alle som møter mennesker i sitt virke. Eksempler på yrker og instanser som er spesielt utsatt er:

 • Offentlige kontorer
 • Skole- og helseinstitusjoner
 • Sjåfører, konduktører, reiseliv
 • Advokater
 • Vektere
 • Dørvakter/servitører
 • Andre

 

Kurset vil gi deltakerne:

 • Kunnskap og forståelse knyttet til definisjon, forekomst, og aktuell forskning på temaet vold og trusler på arbeidsplassen
 • Kunnskap og forståelse knyttet til vanlige stressreaksjoner under og etter en truende hendelse
 • Refleksjon og forståelse omkring egne, gruppens, og/eller avdelingens forutsetninger for håndtering av truende hendelser
 • Refleksjon omkring sikkerhetsrutiner ved egen arbeidssituasjon
 • Bevissthet og forståelse for sikkerhetstiltak som både forebygger og reduserer konsekvenser overfor trusler og vold
 • Praktisk ferdighetstrening:
  • Situasjonsforståelse, vurdering av opptreden
  • Teknikker for å ”holde hodet kaldt” i stressede situasjoner
  • Samarbeid med kolleger i truende situasjoner
 • Økt ferdighet til å håndtere truende situasjoner og vold
 • Styrket tro på egne evner og ferdigheter forbundet med håndtering av truende hendelser på jobb

 

Kursholdere:

Anders Snotheimsmoen: Anders har 35 års politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse innen bekjempelse av organisert kriminalitet og terror-/sabotasjehandlinger. Han har tjenestegjort 32 år ved Beredskapstroppen, Politiets nasjonale antiterroravdeling, hvorav 11 år som leder. Han var 2 år ved Politihøgskolen med fagansvar for spesialtjenester ved etter- og videreutdanning før han startet i Sikkerhetsledelse mars 2016.I Sikkerhetsledelse er Anders spesialrådgiver innen fagområdene sikkerhet, beredskap og kriseledelse, hvor hans arbeidsoppgaver primært er rådgivning, risikostyring, foredrag, kurs og alle typer øvelser.

Jøri G Horverak: har psykologutdannelse og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. I tillegg har hun befalsutdanning fra Forsvaret. Horverak har betydelig arbeidserfaring innen de to fagfeltene klinisk psykologi/terapi og organisasjonspsykologi. Hun har arbeidet tett med personell innen operative og sikkerhetskritiske yrker, eksempelvis forsvaret, politi, luftfart, med flere. Dette arbeidet har særlig vært rettet mot forebygging av stress, krisehåndtering både under og etter hendelser, ledelse og organisasjonsutvikling, samt seleksjon/kandidatutvelgelse.