Hva vil det si å være deprimert?

08. august 2022 AV Sense PKT

I følge Helsedirektoratet har mellom 6 og 12 prosent av Norges befolkning depresjon til enhver tid, og det rammer alle aldersgrupper. Depresjon er en av de viktigste årsakene til arbeidsfravær, sykemelding og uførhet.

Hva vil det si å være deprimert?

En depressiv episode kjennetegnes av vedvarende nedstemthet, energitap og manglende interesse for aktiviteter og aspekter ved livet som før har gitt glede og overskudd. Dette i en slik grad at det i hverdagen skaper et betydelig funksjonstap, eksempelvis i form av fravær i skole eller arbeid, sosial isolasjon eller inaktivitet. Andre kjennetegn kan være konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, redusert selvfølelse, skyldfølelse og følelse av mindreverdighet, pessimistiske tanker om fremtiden, initiativløshet og beslutningsvegring, tanker eller planer om selvmord, søvnforstyrrelser, redusert eller økt appetitt og nedsatt seksuell interesse. Mange plages i tillegg av angstproblemer. Man skiller mellom mild, moderat og alvorlig depressiv episode, basert på hvor mange symptomer som er til stede og hvordan man fungerer i hverdagen.

Behandling for depresjon har som mål å redusere symptomtrykket, bidra til økt fungering og forebygge nye depressive episoder.

 

Hvordan kan psykologen hjelpe?

Å være deprimert har både følelsesmessige, tankemessige, fysiske og atferdsmessige aspekter ved seg. Vedvarende nedstemthet er ofte forbundet med en opplevelse av meningsløshet, avmakt og kontrolltap. Denne tilstanden kan bidra til kroppslige plager og en følelse av utmattelse.

Disse følelsene påvirker hvordan vi tenker og vurderer oss selv og omverdenen. Vedvarende nedstemthet kan blant annet bidra til devaluerende tanker om oss selv. Videre er man ofte mer mottagelig for den informasjonen som bekrefter våre antagelser. Kjenner man for eksempel på meningsløshet, kan man ha lettere for å feste seg ved informasjon som støtter en slik opplevelse. Slik opprettholdes tankemønstrene, de ubehagelige følelsene og kroppslige plagene, og det blir vanskelig å fungere i hverdagen. Dette kan medføre fravær fra skole, arbeid eller aktiviteter.

En sentral del av behandlingen er å forklare hva en depresjon er og hvordan følelser, fysiske reaksjoner, tanker og handlinger gjensidig påvirker og forsterker hverandre. Videre kan man identifisere og utforske ens grunnleggende antagelser om seg selv og omverdenen, for slik å danne nye, mer hensiktsmessige tankemønstre. Dette kan igjen bidra til positive følelser, økt kontroll- og mestringsfølelse, færre plager og økt aktivitet i hverdagen.

Kjenner du deg igjen i vanskene som er beskrevet anbefales det å søke hjelp, enten det er hos fastlege eller psykolog. For mange er det å sette ord på den depressive tilstanden begynnelsen på bedring. Å gå alene med uhåndterlige følelser og et destruktivt tankeinnhold kan derimot opprettholde vanskene.

 

Lurer du på om du er deprimert og ønsker noen å snakke med? Ta kontakt med oss HER