Lederes makt og påvirkningskraft – et spill!

20. september 2018 AV Sense PKT

Det er ikke alltid nok å gjøre en god jobb som leder for å lykkes. Man må i tillegg kunne «spillet» – det vil si maktspillet, som er kampen om sosial makt og påvirkningskraft.

Til tross for fremragende ferdigheter, ekspertise og intensjoner, så vil de fleste ledere utsettes for usynlige politiske krefter. Er man «blind» for skjulte agendaer og maktrelasjoner bak beslutningene i og utenfor organisasjonen, så kan det fort bli vanskelig å få støtte til sine ideer, og å få den heder og ære som man fortjener. Dermed kan det også være vanskelig å oppnå sine mål.

Ledere og medarbeidere forsøker å påvirke hverandre hele tiden, og noen lykkes bedre enn andre. En grunnleggende forutsetning for suksess er derfor å vite hva man gjør, og i tillegg til dette – å forstå begrepet makt. Samtidig må man ha innsikt i og kunnskap om hvordan makt og påvirkningskraft kan brukes best mulig.

Makt og påvirkningskraft er ikke en egenskap, eller noe i seg selv. Det er ikke konstante størrelser, men heller en slags ferskvare. Makt kommer til uttrykk på ulike måter, som synlig makt, skjult makt (bak scenen), og usynlig makt (gjennom kultur, normer, ideologi). Makt utøves på ulike måter. For eksempel kan beslutninger tas i lukkede grupper, i grupper enkelte inviteres formelt inn i, eller i mer åpne fora hvor mennesker, som i utgangspunktet ikke har formell makt, setter sin agenda på dagsorden. Makt vil også foregå på ulike nivå, som i husholdningen, i avdelingen, i bedriften, i lokalsamfunnet, nasjonalt, osv.

Makt kan både brukes og misbrukes, eller ikke brukes i det hele tatt. Makt må pleies og vedlikeholdes. Makt kan lett rakne dersom den er basert på falskt spill og dårlige motiver, eller hvis den brukes på en kritikkverdig måte. Makt og påvirkningskraft handler også om spillet mellom en selv og andre, om balanse og ubalanse, og om konkurranse med andre. I hvilken grad man lykkes, vil derfor være avhengig av hvor gode de andre spillerne er.

Makt gir muligheter. For eksempel er makt et uttrykk for et potensiale i en relasjon, som f.eks. mellom en leder og en medarbeider. Man kan se for seg to parter som to ytterpunkter eller poler, hvor makten beveger seg frem og tilbake mellom disse. Hvem som lykkes best avhenger av hvor dyktige partene er til å ta makten, forståelse av timing, og dernest evne til å bruke den med hensikt.

Den mest effektive påvirkningskraft er kanskje den vi ikke er klar over. En påvirker har lyktes optimalt når mottakeren ikke vet at han eller hun har blitt utsatt for et vellykket påvirkningsforsøk, men tror at de selv har tatt valget. Ofte vet ledere og medarbeidere ikke når de har vært utsatt for vellykkede påvirkningsforsøk. Og ofte har de heller ikke reflektert grundig over egne og andres bruk av påvirkningsteknikker.

Sense-kurset «Teamledelse og påvirkningskraft» tar utgangspunkt i at dette spillet er reelt. Kurset har til hensikt å formidle en dypere innsikt i hvordan man som team- eller avdelingsleder kan opptre tydelig, oppnå tillit blant medarbeiderne, og utøve et motiverende lederskap i oppfølging av medarbeiderne.

Les mer om kurset Teamledelse og påvirkningskraft

 

Av Jens Aarup, Psykolog og Seniorkonsulent Sense PKT