Lead Forward

Lead Forward – et lederutviklingsprogram med vekt på dialog og samspill mellom leder og medarbeidere

Lead Forward bygger på lederskapsatferd som har vist seg å ha størst positiv effekt på medarbeidernes motivasjon, prestasjon og helse. Hensikten med Lead Forward er å øke frekvensen av konstruktiv lederatferd. Lead Forward skiller seg fra andre lederkartleggingsprosesser siden denne foregår i jobbkontekst, og sammen med medarbeiderne. Slik etableres en gjensidig forpliktelse til forbedringsarbeid.

 

Lead Forward: 3 pilarer i ledelse

Lead Forward baseres på tre ulike typer lederatferder (pilarer i ledelse) som hver for seg og sammen påvirker medarbeideres forutsetninger, evne og vilje til å gjennomføre sitt arbeid.

  • Avviksbasert lederskap – fokus på å håndtere avvik fra ønsket atferd, prestasjoner og resultat.
  • Vilkårlig forsterkende lederskap – evne til å tydeliggjøre hva som forventes av den enkelte medarbeider, og hva medarbeiderne kan forvente seg tilbake.
  • Transformerende lederskap – stimulere til indre motivasjon hos medarbeiderne som leder til god helse, trivsel, arbeidslyst og produktivitet.

 

Lead Forward: ledelse og medarbeiderskap

Sammen med lederskapsatferd fremheves også forståelsen av at kvaliteten i lederskapet er like mye et produkt av kvaliteten i medarbeidernes motivasjon til å følge sin leder, som det motsatte. Det understrekes at kunnskap og forståelse for hverandres roller (lederrolle og medarbeideres rolle) og tilhørende arbeidsoppgaver, fokus og utfordringer, er avgjørende for et godt samarbeid. I tillegg påpekes det at man må se sitt virke og sin rolle opp mot konteksten som man til enhver tid opererer i. Bevegelser i ett av disse tre områdene (leder, medarbeidernivå, kontekst) vil medføre endringer i hvert av de andre områdene, som igjen vil/kan påvirke ens evne og vilje til å nå mål (se modell).

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Epost: post@sense-pkt.no

Mobil: (+47) 954 94 999