Varsling i organisasjonen

Vårt varslingsteam bestående av organisasjonspsykologer og advokater samarbeider tett gjennom hele varslingsprosessen. Slik bidrar vi til raskere, tydeligere og rimeligere løsninger.

VARSLINGSSAKER er svært krevende for alle involverte, og for arbeidsmiljøet i organisasjonen. I tillegg er varslingssaker svært kostbare. Advokater og eksterne konsulenter arbeider ut fra ulike mandat gjennom prosessen, oftest uten samkjøring av sine oppdagelser og råd på veien.

Dette har vi gjort noe med!

VÅRT TEAM består av erfarne advokater og organisasjonspsykologer som SAMMEN bistår bedrifter og organisasjoner i alle faser av en varslings- og granskningsprosess.

Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. Det kan være nødvendig å benytte eksterne med kompetanse på slike prosesser for å sikre at undersøkelsen blir tilstrekkelig og ikke minst at tiltak og oppfølging blir utarbeidet på en verdig, balansert og resultatorientert måte.

Vårt team samarbeider gjerne i undersøkelsesfasen. Våre advokater kartlegger juridiske forhold, mens våre organisasjonspsykologer bistår med individuell oppfølging av varsler, påvarslet og andre berørte, samt bistår med veiledning til personalavdelinger, til ledere og annet omsorgspersonell.

Arbeidsgivere og mottatte varsel

Når virksomheten mottar et varsel, er den forpliktet som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven til å håndtere varselet i tråd med lovpålagte varslingsrutiner. Blant annet innebærer dette en plikt til å undersøke hvorvidt de kritikkverdige forhold det varsles om, faktisk har inntruffet, og i tilfelle, om og i hvilken grad forholdene er i strid med lov eller annet relevant regelverk som etiske retningslinjer e.l. Arbeidsgivere med mer enn 5 ansatte har en lovpålagt plikt til å ha etablerte rutiner for håndtering av varsler. For arbeidsgiver er det en trygghet i å ha en plan for hvordan varsel skal håndteres. Når et varsel kommer, kan situasjonen ofte være konfliktfylt og vanskelig – både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Da er det godt å ha en innarbeidet rutine som beskriver prosessen videre.

Undersøkelsen innebærer ofte en formell granskingsprosess hvor eksterne, personer eller miljøer med faglig integritet engasjeres til å vurdere hvorvidt urett har skjedd. Slike uavhengige granskingsprosesser kan være et omfattende og tidkrevende arbeid. I påvente av granskernes konklusjoner, utspiller det seg gjerne svært uheldige, krevende prosesser i og blant menneskene som arbeider tett på aktører som er involvert i varselet.

Både varsler, og den/de det varsles på, rapporterer dyptgripende negative innvirkninger på egen helse, familiære relasjoner, og på deres arbeidssituasjon. Også partenes ledere, samt nære og mer perifere kolleger rapporterer til dels sterke negative effekter av en pågående varslingssak i eget arbeidsmiljø.

I tillegg til økonomiske belastninger forbundet med formelle granskingsprosesser, vil de fleste bedrifter som håndterer varslingssaker også stå overfor utfordringer knyttet til betydelig forringet arbeidsevne og arbeidskapasitet grunnet personlige belastninger, mistillit og mistenksomhet, interessekonflikter, polariseringer i arbeidsmiljøet, etc. Et resultat av dette er at det individuelle og kollektive reparasjonsarbeidet knyttet til varslingssaken, strekker seg langt utover reparasjon av de kritikkverdige forholdene som varselet omhandlet – dersom man ikke starter reparasjonsarbeidet allerede fra starten

Sense PKT AS og Advokat Erlend Øen har derfor inngått et samarbeid hvor vi leverer eksterne formelle granskingsprosesser på samme tid som man gjennomfører reparasjonsprosesser i og mellom partene. Psykolog og Advokat har hver sine uavhengige mandater, men har også mandat til å samkjøre kunnskap og forståelse med hensikt å raskt og effektivt gjenopprette et fremadrettet, løsningsorientert, funksjonelt og produktivt arbeidsmiljø.

Slik sikrer vi raskere, tydeligere og rimeligere løsninger

 

Ta kontakt:

post@sense-pkt.no

(+47) 954 94 999

 

Fagansvarlige for vårt varslingsteam:

Advokat Erlend Øen har 20 års erfaring som advokat og har møterett for Høyesterett. Han har særlig kompetanse innen arbeidsrett og tvistesaker.

PhD/Psykolog Jøri G. Horverak har doktorgrad i organisasjonspsykologi, med spesialområder innen arbeidsmiljø, konfliktløsning og varsling, leder og medarbeiderskap, krisehåndtering.

Begge har i en årrekke bistått offentlige og private virksomheter i varslings- og granskningssaker.

 

Les mer om:

Hvem tar vare på varslerne?

Stillingsvern under press

Mer tillit kan åpne for uutnyttet potensial i en organisasjon

Arbeidsmiljø, konflikthåndtering og effektivt teamarbeid

Organisasjonspykologens rolle i konflikthåndtering på arbeidsplassen

Nyttige lenker:

Varsling

Spørsmål og svar om varsling

Ansvar, rettigheter og roller i varslingssaker

Hva er varsling om kritikkverdige forhold?

Har du spørsmål om varsling og håndtering av varslingssaker?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!