Arbeidsgivere og varsling

Arbeidsgivere og mottatte varsel

Når virksomheten mottar et varsel, er den forpliktet som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven til å håndtere varselet i tråd med lovpålagte varslingsrutiner. Blant annet innebærer dette en plikt til å undersøke hvorvidt de kritikkverdige forhold det varsles om, faktisk har inntruffet, og i tilfelle, om og i hvilken grad forholdene er i strid med lov eller annet relevant regelverk som etiske retningslinjer e.l. Arbeidsgivere med mer enn 5 ansatte har en lovpålagt plikt til å ha etablerte rutiner for håndtering av varsler. For arbeidsgiver er det en trygghet i å ha en plan for hvordan varsel skal håndteres. Når et varsel kommer, kan situasjonen ofte være konfliktfylt og vanskelig – både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Da er det godt å ha en innarbeidet rutine som beskriver prosessen videre.

Undersøkelsen innebærer ofte en formell granskingsprosess hvor eksterne, personer eller miljøer med faglig integritet engasjeres til å vurdere hvorvidt urett har skjedd. Slike uavhengige granskingsprosesser kan være et omfattende og tidkrevende arbeid. I påvente av granskernes konklusjoner, utspiller det seg gjerne svært uheldige, krevende prosesser i og blant menneskene som arbeider tett på aktører som er involvert i varselet.

Både varsler, og den/de det varsles på, rapporterer dyptgripende negative innvirkninger på egen helse, familiære relasjoner, og på deres arbeidssituasjon. Også partenes ledere, samt nære og mer perifere kolleger rapporterer til dels sterke negative effekter av en pågående varslingssak i eget arbeidsmiljø.

I tillegg til økonomiske belastninger forbundet med formelle granskingsprosesser, vil de fleste bedrifter som håndterer varslingssaker også stå overfor utfordringer knyttet til betydelig forringet arbeidsevne og arbeidskapasitet grunnet personlige belastninger, mistillit og mistenksomhet, interessekonflikter, polariseringer i arbeidsmiljøet, etc. Et resultat av dette er at det individuelle og kollektive reparasjonsarbeidet knyttet til varslingssaken, strekker seg langt utover reparasjon av de kritikkverdige forholdene som varselet omhandlet – dersom man ikke starter reparasjonsarbeidet allerede fra starten

Sense PKT AS og Advokat Erlend Øen har derfor inngått et samarbeid hvor vi leverer eksterne formelle granskingsprosesser på samme tid som man gjennomfører reparasjonsprosesser i og mellom partene. Psykolog og Advokat har hver sine uavhengige mandater, men har også mandat til å samkjøre kunnskap og forståelse med hensikt å raskt og effektivt gjenopprette et fremadrettet, løsningsorientert, funksjonelt og produktivt arbeidsmiljø.

Slik sikrer vi raskere, tydeligere og rimeligere løsninger

 

Les mer om:

Varsling i organisasjonen

Slik bør arbeidsgivere håndtere varsling

Trenger du bistand? Kontakt oss for en uforpliktende prat:

E-post: jori.horverak@sense-pkt.no
Mobil: (+47) 952 68 697

Varsling