Krise, traume eller stress? Hva er forskjellen?

26. april 2023 AV Sense PKT

Begrepene stress, krise og traume benyttes om hverandre i dagligspråket. Hvert begrep har imidlertid sin egen definisjon og ulike typer utløsere. Under finner du en kort beskrivelse av disse og andre relaterte begreper.

 

Hva er krise?

Krise kan defineres som en plutselig forandring, en avgjørende vending, eller skjebnesvanger forstyrrelse. En krise medfører en dramatisk inngripen i det vante liv, og krever en akutt rekonstruksjon av planer.  For eksempel at det man hadde kontroll på, eller det man antok man kunne lene seg til, forsvinner. Eksempler på kriser kan være samlivsbrudd, å miste jobben, økonomiske utfordringer, dødsfall hos nære, eller lignende. En krise er altså en dramatisk inngripen i personens livssituasjon, men som ikke nødvendigvis er en direkte trussel mot eget eller andres liv eller helse.

 

Hva er traume?

Traume betyr «skade» eller «sår». Et traume opptrer plutselig og ukontrollert, og oppleves voldsomt overveldende. Et traume vekker en ekstrem følelse av redsel, og representerer en reell eller opplevd trussel mot liv og helse. En traumatisk hendelse overskrider personens kapasitet til å integrere hendelsen i ens tidligere forståelse og erfaring. Dette er fordi hendelsen oppleves så stor og overveldende at man ikke har referanser, og/eller at man ikke evner å plassere hendelsen i eksisterende mentale eller følelsesmessige «arkiv». Hendelsen er så stor og voldsom at man kognitivt sett vet at det har skjedd, men hvor man likevel ikke klarer «å ta den inn», eller erkjenne at det faktisk har skjedd. Hendelsen oppleves så kompleks, så omfattende, med så mange ulike og løse elementer, at man ikke vet hvor man skal begynne. Derfor er opplevelse av traumer forbundet med sterk følelse av hjelpeløshet. Eksempler på traumatiske hendelser kan være naturkatastrofer som jordskjelv/tsunami, krigshandlinger, voldshandlinger, overgrep mot en selv eller andre, ulykker, o.l.

 

Hva er stress?

Stress er den psykologiske og fysiologiske reaksjonen som finner sted når vi registrerer en ubalanse mellom kravene som stilles til oss, og vår kapasitet til å møte disse kravene. Altså alt personen opplever som en trussel i forhold til hva han/hun føler seg i stand til å få til. Opplevelse av stress er subjektivt fordi det styres av vår indre tolkning av balanse mellom krav og opplevelse av kontroll. Det er derfor store variasjoner i hva som er kilder til stress, og hva som er terskelen til opplevd stress. Det er også store variasjoner i reaksjoner knyttet til type, styrke, og varighet på stress. Stress kan oppstå akutt som følge av en spesifikk utløsende hendelse (for eksempel en krise), eller det kan oppstå mer snikende, i form av vedvarende overbelastning, eller overforbruk av kroppslig og mental kapasitet. Et typisk eksempel er vedvarende ubalanse mellom arbeid, krav, og plikter, og tilstrekkelig mulighet til «lading» gjennom avkobling og hvile.

 

 

Les mer om:

Akutt krisehåndtering – få nødvendig krisehjelp

Krisehåndtering – hva kan man gjøre?

Psykologisk førstehjelp i kriser